หน้าแรก โครงสร้างหลักสูตร ประกันคุณภาพ  ข่าวนักศึกษา  Facebook  สมัครเรียน

 

                       

 

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ระดับปริญญาตรี

 

 

ห้องปฏิบัติการ

 

 

         

>> ดูอีก

 

กิจกรรม

 

 

        

 

>> ดูอีก

 

บุคลากร

 

                          

 

 

 

                                                                               ธนาชัย

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร 045-352000 ต่อ 1713 , 1722